YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU GÖREV TANIMLARI

9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı RG’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında OAB Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetmelik mad. 13 kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye, Sekreter Üye ve Üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Yönetmelik hükümlerine göre görev dağılımı kapsamında üyelerin görev yetki ve sorumlulukları şu şekildedir.

Başkan
1. Genel Kurul Kararları ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında okul içinde ve dışında temsil görevini yürütmek,
2. Yönetim Kurulu Toplantı gündemini oluşturmak, üyelere göndermek ve yönetim kurulu toplantılarını yönetmek,
3. Okul yönetimiyle işbirliği içinde alınmış kararların uygulanması için çalışmaları planlamak, çalışmaları diğer üyeler ile birlikte yürütmek üzere koordine etmek.

Başkan Yardımcısı
Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder. Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda Başkanın yukarıda yazılı görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

Muhasip Üye
Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Muhasip Üye, Birliğin gelir-gider işlemlerini yürütür. Muhasebe evraklarının tanzimi ve takibi Muhasip Üye’nin sorumluluğundadır. Muhasip Üye Genel Kurul’da onaylanmak üzere Tahmini Bütçe’yi hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

Sekreter Üye
Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Sekreter Üye, Birliğin yazışmalarını yürütür. Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını tutmak, yönetim kurulu karar defterini el ile yazarak diğer üyelerin imzasına sunmak Sekreter Üyenin sorumluluğundadır.

DENETLEME KURULU

Yönetmelik mad 14 kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Denetleme Kurulu; genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere toplam 3 üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından birisini Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçer.

Denetleme Kurulu;
1. Yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler.
2. Ara raporunu (Mart ayı sonu) hazırlar ve bilgi ve gereği için Yönetim Kuruluna sunar.
3. Yönetim Kurulunun faaliyet dönemine ilişkin nihai raporunu (Eylül sonu) hazırlar ve genel kurula sunar.