1.,2. ve 3. sınıflarda sınıf içi değerlendirmeler yapılarak öğrencilerimizin kaydettikleri ilerlemeler gözlenir ve velilerimiz bilgilendirilirler. Öğrencilerimize her sorgulama ünitesi sonunda dilsel gelişimleri hakkında bir değerlendirme raporu verilir.

4. sınıfta öğrencilerimiz dönem boyunca en az 3 İngilizce sınavı olurlar. Aynı zamanda ödev, sınama, ilgi ve katılımlarının da değerlendirildiği bir ‘sözlü değerlendirme’ sistemi kullanmaktayız. Bu sistemi, öğrencileri kendilerinden beklenen davranışlar konusunda daha da bilinçlendirmek için kullanıyoruz.

SÜREKLİ/ BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

CIP haftalık planlarda her dersin değerlendirmesi için geliştirilen kriterler

Müfredat hedeflerine dayalı her ders için kullanılan derecelendirilmiş değerlendirme yaprakları

Öğretmen görüşlerini içeren defterler (bu araç sınıf çalışmaları ve istasyon tekniğinin gözlemine dayanmaktadır)

Zümre dosyalarında saklanan ve öğrencilerin hedefe ulaştıklarının göstergesi olan kanıtlar

SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

Süreç boyunca elde edilen tüm bilgiler bireysel öğrenci dosyasında muhafaza edilmektedir (sorgulama ünitesi gelişim raporları ile bağlantılı olarak yılda 6 defa doldurulmaktadır).

Her 6 haftada bir sorgulama ünitesinin bitiminde bir çalışma uygulanarak değerlendirilmektedir ve bunlar belirlenen hedefler baz alınarak değerlendirilip bireysel dosyalarda tutulmaktadır.

Zümre olarak öğrencilere ve velilere düzenli ve bilgilendirici dönütler vermek üzere kullanılan araçlar eğitim ortamı ve öğrenci ihtiyaçları temel alınarak geliştirilmeye devam edilecektir.

İlgili CIP planları doğrultusunda belirlenen hedefler düzenli olarak takip edilmeye devam edilecektir. Bununla birlikte farklılaştırılmış eğitim çalışmaları müfredata dahil edilecektir.

Zümremizde paylaşma kültürü oluşturmak amacıyla “Zümre içi akranların birbirini eğitmesi” doğrultusunda güçlü yönlerimizi ve bilgimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Bütün zümre öğretmenleri disiplinlerarası ve bütünleştirilmiş yaklaşımı CIP planlarına nasıl dahil edebilecekleri konusunda bir eğitim süreci izleyeceklerdir.

Okul ve sınıf kütüphanelerinde bulunan kitap çeşitliliği arttırılmaya devam edilecek ve ev/okul okuma programı geliştirilecektir.

Okuma-yazma konusunda öğrencilerimizin sahip oldukları potansiyeli tam anlamıyla kullanmalarını desteklemek amacıyla okul ve ev arasındaki işbirliğini arttırmak için mektuplar ve okul elektronik posta sistemi kullanılacaktır.

Okuma-yazma ve dilbilgisi programının bir parçası olarak “kelime duvarları” geliştirilerek bağlamsal öğrenmede kullanılacaktır.

Sorgulama ünitesinin gereklerini en iyi şekilde nasıl yerine getirebileceğimizi ve sınıf öğretmenleriyle irtibat halinde uygulamaya nasıl geçirebileceğimizi düzenli olarak yoklamak. Verimli ve anlamlı sorgulama bu süreçte geliştirilecektir.

Bütün öğretmenlerin etkili, işbirliğine dayanan ve değerlendirme yapabilecekleri ortak bir zaman oluşturulacaktır.

Öğrencilerimizin öğrenme potansiyellerini güçlendirmek amacıyla araç-gereç bankamızı geliştirmeye devam etmek.

Her seviye için elektronik ve yazılı çıktı olarak araç-gereç bankaları oluşturulmaktadır. Bunlar kategorize edilip kaydı tutularak düzenlenmektedir.

Her seviyede artan beklentiler takip edilerek programın uygulaması konusundaki gelişmeler buna göre yapılacaktır.

Seviyeye ait olan bütün belgeler değişen beklentilere uyum sağlaması açısından yıllık olarak gözden geçirilmektedir.