PYP KOORDİNATÖRÜ


Gülşen ÇİÇEK KESKİNSOY
E-Posta: cicek@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 32

İLK YILLAR PROGRAMI (PYP)

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlkokulu Okul öncesi 1’den 4. sınıfa kadar uluslararası kabul görmüş İlk Yıllar Programını (PYP) uygulamaktadır.  Okul misyonumuzun kağıt üzerinde kalmayıp, öğrencimizin yaşamında can bulmasını sağlayan, bilinen, pratik bir araç olarak benimsediğimiz bu müfredat çerçevesi ile “Dünya Vatandaşı” bireyler yetiştirmek hedefimizdir. Bundan sonraki sayfalarda göreceğiniz üzere, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu eğitimli olmanın ne anlama geldiği ve gençlerin tam anlamıyla somut olarak neyi öğrenmeye gereksinim duydukları sorularına yanıt bulmak için uzun yıllar boyunca enine boyuna düşünmüştür. Bir bölümü Uluslararası Bakalorya Örgütü’nün kaynaklarından çevrilmiş olan buradaki bilgiler, IBPYP’nin öğrenen merkezli ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımlarına ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır. PYP’de yalnızca bilgi değil, çok yönlü ve eğitimli bir insanda olması gereken diğer özellikler, beceriler, kavramlar, eylem ve davranışlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Okul olarak biz de öğrencilerimizin bu geniş kapsamlı yaklaşımdan yararlanacağını düşünmekteyiz.

Hedeflerimizle ilgili bu amacın yanı sıra; okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği şekilde Türk gençlerine karşı olan sorumluluklarının da tam anlamıyla farkındadır. Okul olarak  ilk görevimiz; uluslararası çerçeve yoluyla  ulusal programımızın kazanımlarının öğrenenler tarafından elde edilmesidir.

Bu notların ilerleyen bölümlerinde öğretmenlerin sorgulamaya dayalı öğrenimi ortak çalışmayla planlamak için PYP ilkelerinden nasıl yararlandıklarını ve bir veli olarak çocuğunuzun bağımsız ve yetkin bir öğrenen olarak gelişmesine nasıl katkıda bulunabileceğinizi okuyabilirsiniz. Notlarda yer alan PYP’nin ögeleri ve öğrenen profili ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki linklere girebilirsiniz.

Bilgi
Kavram
Derse Özgü Beceri ve Öğrenme Yaklaşımları
Eylem
Öğrenen Profili
Sorgulama

1 – Sorgulama ve Sorgulama Programı

PYP’de öğrenciler, kendi sorularını oluşturarak, kendi sorgulamalarını tasarlar ve bunu desteklemek üzere çeşitli yolları değerlendirerek kendi cevaplarını bulmalarına yardımcı olacak araştırmayı, deneyleri, gözlemleri ve çözümlemeleri yürütmeye, önemli konuları araştırıp incelemeye davet edilirler. Başlangıç noktası, öğrencilerin halihazırda anladıkları, bildikleridir. Hedef ise, öğrencilerin, bilinenler ile yeni konu hakkında sorgulama yoluyla elde edilen yeni bilgi ve tecrübe arasında bağlantılar kurarak etkin biçimde anlam oluşturmalarıdır. PYP’de en iyi öğrenme şeklinin de bu olduğuna inanılır.

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokulun bütün yılları için şart koştuğu pek çok çalışma ünitesini genel bir “Sorgulama Programı”nda ele almanın, çalışmalarımıza fazladan bir genişlik ve derinlik kazandırarak aynı zamanda tekrarların da önüne geçtiğini görmekteyiz. Okulun 2021/2022 “Sorgulama Programı”na web sitesinden ulaşabilir ve yine programı okulun stratejik alanlarında görebilirsiniz. Bu programda her bir ünitenin, çocukların kişisel/toplumsal gelişimi ve sağlığı gibi daha derin bir konuyla (1. sütun) bağlantılı olduğunu göreceksiniz. Sorgulama programı öğretmenler arasında dikkatli ve ayrıntılı bir ortak çalışmayla her yıl gözden geçirilmekte ve güçlendirilmektedir.

2 – Ünite planları

Ünite planlarının düzeyde derse giren tüm öğretmenlerle iş birliği içinde oluşturulur. MEB eğitim programının ilgili kazanımlarını kapsayan bir “ana fikir” ve buna bağlı olarak öğrencinin sorgulayacağı ana hatlar çerçevesinde şekillenen ünitede; öğrenme ortamı öğrencinin bildikleri, merak ettikleri, araştırdıkları üzerine kuruludur. Öğrencinin planlama tasarım sürecinden dönüşümlü düşünme sürecine kadar her alanda etkin olmasını içerir. Öğrenmeye yön veren sadece öğretmenler değil, sürecin en önemli belirleyicileri olan öğrencilerdir.

Öğrenme ortamı oluşturulurken öğrencileri meşgul ederek ilgilerini canlı tutma esas alınır. Gerçek durum ve verilerle sorgulamaya davet edici bir giriş ile başlayan ders, öğrencinin düşünüp uğraştığı, sezgilerini kullandığı ve bilgisini gerçek yaşama uyarlamasını sağlayıcı nitelikte bireysel, ikili ya da grupça çalışabileceği biçimde devam eder. Öğrencinin ana fikre  ne derece ulaştığının kontrol edildiği değerlendirme aşamasıyla ders sonlanır.

Her biri evrensel açıdan önem taşıyan ve yıl boyunca tüm düzeylerde sistematik biçimde ele alınan beceriler, kavramlar ve öğrenen profili özellikleri öğrencinin araştırma-sorgulamasının genişletilmesini ve derinleştirilmesini teşvik eder. Kavramlar müfredatın temelidir ve bu bağlamda açık uçlu rehber sorular öğretimde önem taşır. Anlamın dolayısıyla anlayışın oluşturulmasını öğrencilerin çeşitli becerileri edinmeleri ve uygulamaları tamamlar.

 

3 – Ölçme-Değerlendirme

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. PYP’nin ölçme-değerlendirmesindeki temel amaç; öğrenme sürecine dair geri bildirimde bulunmaktır. Bütün PYP okullarının, programın felsefesini ve amaçlarını yansıtan ölçme-değerlendirme prosedürleri ve raporlama yöntemleri geliştirmeleri beklenir.Öğretmenler ve öğrenciler hem sonucu hem de süreci değerlendirirler.

Sonuç değerlendirmesi, öğrencilerin anlayışlarının öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlar. Sonuç değerlendirmesi, öğretim ve öğrenme sürecinin doruk noktasıdır ve öğrencilere, öğrenilen şeyleri sergileme fırsatları sunar. Eş zamanlı olarak birçok unsuru ölçüp değerlendirebilir; öğrencinin öğrenme ve öğretim süreçlerine dair bilgiler sunar ve bunu geliştirir; ana fikrin anlaşılmasıyla ilgili ölçümler yapar ve de öğrencileri eyleme doğru yönlendirir.

Süreç değerlendirmesi, öğrenmedeki bir sonraki aşamanın planlanması için gerekli olan bilgileri sunar. Öğrenmeyle iç içe örülmüştür ve öğrencilerin zaten uzun zamandır bildikleri ve yapabildikleri şeylerin, öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlar. Süreç değerlendirmesi ve öğretim doğrudan bağlantılıdır ve bilinçli bir şekilde işlevlerini beraber yerine getirirler. Süreç değerlendirmesi düzenli ve sık aralıklarla geri bildirimde bulunarak öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlar.

Öğrencinin performansına dayalı biçimlendirici değerlendirmeye önem veren okulumuz;

– Performans değerlendirme
– Rubric (dereceli Puanlama Anahtarı)
– Portfolyo
– Yazılı sınavlar
– Gelişim Raporları
– Kendini değerlendirme (öğrenme günlükleri) gibi bir çok araç ve stratejiyle hem öğrenme süreci hem öğrenci hakkında düzenli olarak bilgi verir.

 

 

 

 

4 – Velinin Rolü

Çocuklarımızın öğrenme sürecinde hepimiz birer öğreneniz. Okul ortamında yukarıda söz ettiğimiz biçimde öğrenme fırsatları yarattığımız öğrencilerimize siz nasıl destek olmalısınız?

 1. Onlara öğrenimleri hakkında soru sorunuz.
  2. Öğrenme sorumluğunun onlarda olduğunu anımsatınız ve onların adına ödevlerini yapmayınız, yapmaları için yüreklendiriniz.
  3. Kendilerini değerlendirmelerini sağlayınız.
  4. Öğretmenlerin yönlendirmelerini takip ediniz.
  5. Bültenlerimizi ve veli mektuplarınızı okuyunuz.
  6. Çocuğunuzun öğretmen(ler)ine yukarıdaki dört konudan herhangi biri (okulun daha öğrenci merkezli ve sorgulamaya dayanan bir yaklaşım uygulamak için neler yaptığı) hakkında soru sormaktan çekinmeyiniz.
  7. Okulun web sitesi ve www.ibo.org adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Son Söz

Bu uzun ve ayrıntılı belgede velilere hem PYP’nin ne olduğunu hem de okulumuzun öğrenenleri programlarımızın merkezine yerleştirme hedefine ulaşmak için PYP’yi nasıl kullandığını açıkça ortaya koyan bir tablo sunmak istedik.

Eğitim programımızla ilgili sorunuz olursa, yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Lütfen sorularınızı cicek@bilkent.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.