Öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçası olan ölçme-değerlendirmedeki temel amaç, öğrenme sürecine dair geri bildirimde bulunmaktır. Öğrencilerin öğrenme süresinde ne bildiğini, ne anladığını, ne yapabildiğini ve ne hissettiğini anlamayı sağlayan stratejiler ve araçlarla öğretmen, çocuğun ilgi alanlarını saptamaya,  nasıl düşündüğünü anlamaya  ve öğrenme deneyimini geliştirmeye çalışır.  Öğrencinin gelişimine dair topladığı kanıtları çocukla, ailelerle ve meslektaşlarıyla paylaşır.

Ölçme değerlendirme sisteminde sadece öğretmen öğrenciyi değerlendirmez. Okulumuzda öğrenme sorumluluğunu alması yönünde yetiştirilen öğrenciler ve bu süreci destekleyen veliler de söz sahibidir. Öğretim dönemi süresince “Öğrenci gelişim raporları” ünite içinde ve sonunda öğrenci ve veliden alınan dönütler, öğrencinin doldurduğu öğrenme günlükleri, öz değerlendirme formları ve portfolyo sunumları bunun birer göstergesidir.

İDV Özel Bilkent İlkokulu’nun kullandığı değerlendirme sistemleri aşağıda açıklanmıştır

Ön Değerlendirme, öğretmen öğretimi öğrencilerin bildikleri üzerine kurar. Bu nedenle, üniteye başlarken öğrencinin var olan bilgilerini belirlemek amacıyla çeşitli strateji ve araçlar kullanır.

Biçimlendirici değerlendirme, öğrenmedeki bir sonraki aşamanın planlanması için gerekli olan bilgileri sunar. Öğrenmeyle iç içe örülmüştür ve öğrencilerin zaten uzun zamandır bildikleri ve yapabildikleri şeylerin, öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlar. Biçimlendirici değerlendirme ve öğretim doğrudan bağlantılıdır ve bilinçli bir şekilde işlevlerini beraber yerine getirirler. Biçimlendirici değerlendirme düzenli ve sık aralıklarla geri bildirimde bulunarak öğrenmeyi geliştirmeyi amaçlar.Performans görevleri, gözlemler, kontrol listeleri, rubrikler, projeler ve portfolyo sunumları vb  bu sisteme örnek yaptığımız çalışmalardır.

Öz Değerlendirme, Öğrenme sorumluluğunu alması amacıyla öğrenciye kendini değerlendirmesini sağlayıcı fırsatlar tanınır.

Grup ve Akran değerlendirmeleri, öğrenme sürecinin paydaşları olan öğrenciler grup çalışmalarına yönlendirilirken birbirlerini değerlendirmeleri yönünde cesaretlendirilirler.

Öğrenci gelişim karnesi, öğrencinin süreç içinde şekillendirdiği öğrenmesi hakkında bilgi vermeyi hedefler.

Öğrenme günlükleri, öğrencinin her hafta öğrendiklerini süzgeçten geçirerek sınırlılıklarını ve güçlü yönlerini tanımasını amaçlar. Bu sayede öğrenci dönüşümlü düşünmenin temellerini atar.

Sonuç değerlendirmesi, öğrencilerin anlayışlarının öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlar. Sonuç değerlendirmesi, öğretim ve öğrenme sürecinin doruk noktasıdır ve öğrencilere, öğrenilen şeyleri sergileme fırsatları sunar.

Küçük çocukların gösterdiği  gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi, planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Bize devamlı gelişim, öğrenme ve öğretimle ilgili bilgi verir. Çocuklar farklı durumlarda gözlenir ve çeşitli değerlendirme stratejileri uygulanır. Öğretmen:

  • çocuğun ve ilgi alanlarının açık bir resmini oluşturmak,
  • çocuğun neyi ve nasıl düşündüğünü, öğrendiğini belirlemek,
  • çevrenin, çocuğun öğrenme süreci üzerindeki etkinliğini değerlendirmek,
  • çocuğun öğrenme tecrübesini geliştirmek

amacıyla gözler.

Öğretmen gözlem yaparken çocuğun söylediklerini dikkate alır. Çocuklar arasında, özellikle tiyatral oyunlarda kullanılan diyalogları dikkatle dinleyerek çocukların sahip olduğu ilgi alanları, bilgi temeli, katılım düzeyi ve sosyal beceriler hakkında bilgi edinir. Çocuğun iç dünyasını daha yakından tanımak, grup içerisindeki etkileşimi analiz etmek, çocukların güçlü olduğu ve zorluk çektiği noktaları bulmak, sorgulama programını gerçekleştirebilmek için kullanılan uygulamalar ve diğer sınıf içi etkinliklerin etkisini yorumlayabilmek adına, öğretmen bu gözlemlerini çocuklarla, meslektaşlarıyla ve gerektiğinde ailelerle paylaşır.